/ Artykuły

Terraform – rewolucja w zarządzaniu infrastrukturą IT

8 min. czytania

Terraform, narzędzie HashiCorp, umożliwiające definicję infrastruktury jako kod (IaC), rewolucjonizuje sposób, w jaki firmy wdrażają i zarządzają swoimi systemami IT. Dzięki możliwościom automatyzacji i spójności w konfiguracji, Terraform staje się nieocenionym narzędziem dla liderów technologicznych, którzy dążą do optymalizacji procesów i zwiększenia elastyczności swojej infrastruktury, jednocześnie zachowując pełną kontrolę i bezpieczeństwo.

Z artykułu dowiesz się:

Co to jest Terraform?

Terraform to narzędzie open‑source stworzone przez firmę HashiCorp, które umożliwia definiowanie, konfigurację oraz zarządzanie infrastrukturą IT za pomocą wysokopoziomowego kodu konfiguracyjnego. Narzędzie to używa deklaratywnego podejścia do konfiguracji, co oznacza, że użytkownik określa „co” chce osiągnąć, a nie „jak” ma to być wykonane. Dzięki temu możliwe jest zarządzanie zarówno fizycznymi serwerami, jak i maszynami wirtualnymi, a także zasobami w chmurze i innych usługach.

 

Kluczowe cechy Terraform:

 1. Infrastruktura jako kod (IaC): Terraform umożliwia zapisywanie konfiguracji infrastruktury w formie kodu. Umożliwia to lepsze zarządzanie zasobami, automatyzację, łatwiejsze wprowadzanie zmian i szybsze wdrażanie infrastruktury.
 2. Idempotentność (wielokrotne stosowanie bez zmiany wyniku): Terraform zapewnia, że wielokrotne uruchomienie tych samych konfiguracji nie spowoduje nieoczekiwanych zmian w środowisku. Jeśli infrastruktura jest już w pożądanym stanie, Terraform nie wprowadzi zmian.
 3. Planowanie i przewidywalność: przed wprowadzeniem zmian w infrastrukturze, Terraform pozwala na przegląd planu działania, który opisuje, co zostanie wykonane. To pomaga zrozumieć konsekwencje zmian zanim zostaną one rzeczywiście wprowadzone.
 4. Modularność: Terraform pozwala na tworzenie modułów, które mogą być używane wielokrotnie dla różnych projektów lub części infrastruktury, co sprzyja efektywniejszemu i bardziej zorganizowanemu kodowi.
 5. Wsparcie dla wielu dostawców: Terraform współpracuje z wieloma dostawcami usług chmurowych takimi jak Amazon AWS, Microsoft Azure, Google Cloud Platform, a także z wieloma innymi technologiami i usługami, umożliwiając zarządzanie złożoną i heterogeniczną infrastrukturą z jednego miejsca.
 6. Społeczność i ekosystem: jako narzędzie open‑source, Terraform posiada aktywną społeczność użytkowników i programistów, co przekłada się na bogaty zestaw dostępnych wtyczek, modułów i gotowych rozwiązań, które mogą być wykorzystane do budowania i zarządzania infrastrukturą. W tym, poradniki step‑by‑step.

Terraform odgrywa kluczową rolę w automatyzacji zarządzania infrastrukturą, co jest szczególnie ważne w kontekście ciągłej integracji i ciągłego dostarczania oprogramowania (CI/CD), pozwalając firmom na szybkie i skuteczne reagowanie na zmieniające się wymagania biznesowe i technologiczne.

 

Dlaczego Terraform jest ważny dla nowoczesnych firm?

Terraform stał się niezbędnym narzędziem dla firm, które dążą do optymalizacji zarządzania swoją infrastrukturą IT. Kluczowym aspektem, dla którego warto rozważyć implementację Terraform w firmie, jest jego zdolność do przyspieszenia i uproszczenia procesów wdrażania i zarządzania zasobami IT. Oto główne powody, dla których Terraform jest tak ważny dla nowoczesnych przedsiębiorstw:

• Szybkość i elastyczność wdrażania

Terraform umożliwia firmom szybkie wdrażanie nowych systemów i aplikacji, co jest często krytycznym czynnikiem w środowisku biznesowym. Dzięki zastosowaniu IaC, procesy, które tradycyjnie zajmowałyby dni lub tygodnie, mogą być zrealizowane w ciągu kilku godzin lub minut.

• Koszty i skalowalność

Zarządzanie „infrastrukturą jako kodem” pozwala na znaczące obniżenie kosztów zarówno operacyjnych, jak i inwestycyjnych. Terraform zapewnia firmom możliwość łatwego skalowania w górę lub w dół zasobów w zależności od bieżących potrzeb, co przekłada się na optymalizację wydatków.

• Spójność i zgodność

Utrzymanie spójności konfiguracji infrastruktury w rozproszonych środowiskach IT może być wyzwaniem. Terraform adresuje ten problem, zapewniając standaryzację i automatyzację procesów, co minimalizuje ryzyko błędów ludzkich i zwiększa zgodność z wewnętrznymi i zewnętrznymi regulacjami.

• Zarządzanie zmianami

Dzięki funkcjonalności planowania i weryfikacji zmian, Terraform umożliwia firmom bezpieczne i przewidywalne wdrażanie aktualizacji infrastruktury. Przed wprowadzeniem zmian można dokładnie przeanalizować ich potencjalny wpływ, co minimalizuje ryzyko przestojów czy błędów.

• Współpraca i wersjonowanie

Terraform wspiera najlepsze praktyki w zakresie współpracy między zespołami IT dzięki wersjonowaniu konfiguracji i modułowości. Kod infrastruktury może być przechowywany w systemach kontroli wersji, takich jak Git, co ułatwia śledzenie zmian i współpracę w zespołach.

Terraform, przez swoją wszechstronność i adaptacyjność, idealnie wpisuje się w potrzeby firm o zróżnicowanym profilu działalności (w tym dla e‑commerce), oferując narzędzia niezbędne do efektywnego zarządzania nowoczesną infrastrukturą IT. W środowisku, gdzie czas reakcji na zmieniające się warunki rynkowe może decydować o przewadze konkurencyjnej, Terraform dostarcza nie tylko technologii, ale także strategicznej wartości.

Podstawowe pojęcia i terminologia

Zrozumienie kluczowych pojęć i terminologii jest fundamentalne dla efektywnego wykorzystania Terraform oraz tego o czym dzisiaj piszemy. Oto spis najważniejszych terminów, które pomogą w zorientować się w świecie Terraform.

1. Infrastruktura jako kod (IaC)

Jest to praktyka zarządzania infrastrukturą IT za pomocą plików konfiguracyjnych lub kodu programistycznego, zamiast ręcznego konfigurowania zasobów przez interfejsy użytkownika. Terraform wykorzystuje ten model, umożliwiając użytkownikom definiowanie zasobów w formacie, który można łatwo czytać i edytować.

2. Provider

W Terraform, provider to plugin, który umożliwia interakcję z API różnych usługodawców, takich jak AWS, Google Cloud, Azure, itp. Dostawcy są odpowiedzialni za zarządzanie cyklem życia zasobów, włączając w to ich tworzenie, aktualizację, dostęp i usunięcie.

3. Resource

Zasób w Terraform to jednostka infrastruktury, tak jak serwer wirtualny, reguła bezpieczeństwa, czy dysk. Każdy zasób jest zarządzany przez określonego providera i może być zdefiniowany w konfiguracji Terraform.

4. State

Terraform przechowuje stan infrastruktury w pliku stanu, który używa do mapowania zasobów Terraform do rzeczywistych zasobów. Dzięki temu Terraform wie, co jest zarządzane przez niego i może planować zmiany bez ryzyka utraty synchronizacji.

5. Plan

Przed wprowadzeniem jakichkolwiek zmian, Terraform wykonuje operację planowania, która określa, jakie zmiany zostaną wprowadzone do zasobów infrastruktury. Plan pokazuje, co zostanie utworzone, zmodyfikowane lub usunięte, co pozwala na potwierdzenie zmian przed ich zastosowaniem.

6. Apply

Komenda terraform apply uruchamia rzeczywiste wdrożenie zmian opisanych w planie. Po zatwierdzeniu przez użytkownika, Terraform przystępuje do aktualizacji infrastruktury, co może obejmować tworzenie, modyfikację lub usuwanie zasobów zgodnie z zdefiniowanym kodem.

7. Module

Moduły to kontenery na konfiguracje Terraform, które pozwalają na ich ponowne użycie. Moduły mogą być używane do pakowania i ponownego wykorzystywania konfiguracji w różnych projektach lub środowiskach, co sprzyja bardziej uporządkowanemu i efektywnemu zarządzaniu kodem.

8. Workspace

Workspace to izolowane środowiska w Terraform, które pozwalają na zarządzanie różnymi stanami zasobów za pomocą tej samej konfiguracji. Pozwala to na łatwe przełączanie między różnymi wersjami infrastruktury, np. między środowiskami deweloperskim, testowym i produkcyjnym.

Definiowanie infrastruktury jako kodu (IaC)

Infrastruktura jako kod (Infrastructure as Code, IaC) jest podejściem umożliwiającym zarządzanie infrastrukturą IT przy użyciu plików konfiguracyjnych lub kodu programistycznego zamiast tradycyjnych metod manualnych. Przekształca sposób budowania, wdrażania i zarządzania infrastrukturą, czyniąc procesy bardziej automatycznymi, powtarzalnymi i bezbłędnymi.

Kluczowe korzyści z IaC

 1. Automatyzacja: IaC minimalizuje interwencję manualną w procesach wdrażania infrastruktury, co znacznie przyspiesza cały proces i redukuje ryzyko błędów ludzkich.
 2. Spójność: dzięki kodowi, który definiuje wymagania infrastrukturalne, organizacje mogą zapewnić spójność konfiguracji w różnych środowiskach, od rozwoju po produkcję.
 3. Powtarzalność: IaC pozwala na łatwe duplikowanie środowisk, co jest szczególnie przydatne w scenariuszach skalowania lub przywracania po awarii.
 4. Przejrzystość i kontrola wersji: Zarządzanie infrastrukturą jako kodem umożliwia łatwe śledzenie zmian i audytowanie infrastruktury, co jest kluczowe dla bezpieczeństwa i zgodności z przepisami.

 

Proces definiowania IaC w Terraform

Terraform implementuje model IaC, wykorzystując deklaratywny język konfiguracyjny, który pozwala użytkownikom określić „co” powinno być osiągnięte, a nie „jak” to ma być zrobione. Oto podstawowe kroki w procesie definiowania infrastruktury przy użyciu Terraform:

 1. Pisanie konfiguracji: użytkownik tworzy plik konfiguracyjny, który opisuje żądane zasoby i ich konfiguracje. Terraform wspiera formaty konfiguracji takie jak HashiCorp Configuration Language (HCL) lub JSON.
 2. Inicjalizacja: przed pierwszym użyciem Terraform w projekcie, musi być wykonana komenda terraform init. Inicjalizuje ona Terraform w danym katalogu, instalując niezbędne providery i moduły wymienione w konfiguracji.
 3. Planowanie: użytkownik wykonuje terraform plan, co generuje i pokazuje zestaw zmian, które będą zastosowane do aktualnego stanu infrastruktury. Jest to szansa na przegląd i zatwierdzenie proponowanych zmian przed ich realnym wprowadzeniem.
 4. Stosowanie: po zatwierdzeniu planu, terraform apply uruchamia proces aktualizacji rzeczywistej infrastruktury, tworząc lub modyfikując zasoby zgodnie z definicją w pliku konfiguracyjnym.
 5. Utrzymanie: Terraform umożliwia łatwe zarządzanie i dostosowywanie infrastruktury. Zmiany w plikach konfiguracyjnych mogą być ponownie zastosowane, co umożliwia ciągłe zarządzanie i ewolucję środowiska.

 

Dobre praktyki w IaC przy użyciu Terraform

 • Utrzymuj minimalność i czystość kodu: utrzymuj pliki konfiguracyjne jak najprostsze i najbardziej zrozumiałe.
 • Używaj modułów: modularyzuj konfiguracje dla lepszego ponownego wykorzystania i zarządzania.
 • Dokładnie dokumentuj: stwórz i dbaj o aktualność dokumentacji, aby każdy członek zespołu mógł ją zrozumieć i zarządzać infrastrukturą.
 • Kontroluj wersje: korzystaj z systemów kontroli wersji, takich jak Git, do zarządzania zmianami w konfiguracji, co zapewnia bezpieczeństwo i możliwość śledzenia zmian.

Moduły w Terraform

Moduły w Terraform są kluczowym elementem, który umożliwia tworzenie skalowalnych i łatwo zarządzalnych konfiguracji infrastruktury. Moduły pozwalają na grupowanie i ponowne wykorzystanie kodu, co polepsza organizację pracy, upraszcza zarządzanie konfiguracją i zapewnia lepszą modularność projektów.

 

Czym są moduły?

Moduł w Terraform to kontener na zasoby Terraform, który jest używany do grupowania zasobów powiązanych logicznie w jedną jednostkę. Każdy moduł może zawierać zarówno zasoby, jak i zmienne, wyjścia oraz inne moduły. Moduły mogą być używane wielokrotnie w różnych częściach infrastruktury lub w różnych projektach, co przypomina wykorzystanie funkcji w tradycyjnych językach programowania.

 

Korzyści z wykorzystania modułów

 1. Ponowne wykorzystanie kodu: moduły umożliwiają wielokrotne wykorzystanie skonfigurowanych bloków kodu w różnych projektach lub częściach projektu, co oszczędza czas i zmniejsza ryzyko błędów.
 2. Organizacja: moduły pomagają utrzymać porządek w konfiguracjach Terraform, co jest szczególnie ważne w dużych projektach infrastrukturalnych.
 3. Enkapsulacja: moduły pozwalają na ukrycie złożonych szczegółów implementacji, co ułatwia zrozumienie ogólnej struktury projektu.
 4. Łatwość utrzymania: aktualizacje i zmiany wprowadzane w jednym miejscu mogą być automatycznie propagowane do wszystkich instancji modułu, co ułatwia zarządzanie zmianami.

 

Tworzenie modułu

Tworzenie modułu w Terraform zaczyna się od zdefiniowania katalogu, który będzie zawierał wszystkie pliki konfiguracyjne potrzebne do opisania zasobów i zmiennych. Oto prosty przykład struktury katalogu dla modułu:

modules/
└── network/
├── main.tf
├── variables.tf
├── outputs.tf

 • main.tf – zawiera definicje zasobów, które moduł ma utworzyć.
 • variables.tf – definiuje zmienne, które moduł przyjmuje jako parametry.
 • outputs.tf – określa wartości, które moduł zwraca po zastosowaniu.

Wywoływanie modułu

Moduły są wywoływane poprzez dodanie bloku module w głównym pliku konfiguracyjnym Terraform. Na przykład:

module „network_module” {
source = „./modules/network”
network_name = „vpc‑001”
cidr_block = „10.0.0.0/16”
}

W powyższym przykładzie, moduł network jest wywoływany z parametrami network_namecidr_block. Ścieżka source wskazuje lokalizację modułu w systemie plików.

Najlepsze praktyki

 • Dokładna dokumentacja: każdy moduł powinien być dobrze udokumentowany, włączając w to opis jego funkcji, wymaganych zmiennych i zwracanych wartości.
 • Dekompozycja: rozbij większe moduły na mniejsze, bardziej zarządzalne komponenty, aby zwiększyć ich przejrzystość i łatwość w utrzymaniu.
 • Wersjonowanie: jeśli moduły są udostępniane między wieloma projektami, warto stosować wersjonowanie, aby łatwiej zarządzać zmianami i zależnościami.

Moduły w Terraform są potężnym narzędziem dla administratorów i inżynierów DevOps, umożliwiającym efektywne zarządzanie złożonymi infrastrukturami w sposób zorganizowany i skalowalny.

Zarządzanie stanem w Terraform

Zarządzanie stanem jest kluczową częścią pracy z Terraform, ponieważ odgrywa centralną rolę w sposobie, w jaki Terraform przechowuje, śledzi i modyfikuje infrastrukturę. Plik stanu Terraform (zwykle terraform.tfstate) przechowuje informacje o zasobach utworzonych przez Terraform, co umożliwia mapowanie zdefiniowanych w kodzie konfiguracji do rzeczywistych zasobów w środowisku.

 

Co to jest stan w Terraform?

Stan w Terraform to serializowany zapis zasobów zarządzanych przez Terraform w danym projekcie. Plik stanu zawiera ważne informacje takie jak identyfikatory zasobów, ich atrybuty aktualne na ostatnio zastosowane zmiany oraz zależności między zasobami. Terraform wykorzystuje te informacje do planowania i zastosowania zmian w infrastrukturze bez wprowadzania zakłóceń w już działających zasobach.

 

Dlaczego zarządzanie stanem jest ważne?

 1. Spójność: plik stanu zapewnia spójność pomiędzy infrastrukturą a jej konfiguracją w Terraform. Umożliwia to bezpieczne i przewidywalne zarządzanie infrastrukturą.
 2. Wykonanie planu: stan jest wykorzystywany do tworzenia planu zmian, który Terraform ma zastosować, dzięki czemu tylko te zasoby, które faktycznie wymagają zmian, są aktualizowane.
 3. Optymalizacja wydajności: Terraform wykorzystuje stan do szybkiego określenia, które części infrastruktury wymagają uwagi, minimalizując potrzebę odpytywania dostawców usług o wszystkie zasoby.

 

Zarządzanie stanem w praktyce

Lokalny vs zdalny stan

 • Lokalny stan: domyślnie Terraform przechowuje plik stanu lokalnie w katalogu roboczym. Jest to odpowiednie dla projektów indywidualnych lub testowych, ale niesie ryzyko utraty danych i utrudnia współpracę w zespole.
 • Zdalny stan: dla projektów zespołowych lub produkcyjnych zalecane jest użycie zdalnego backendu, takiego jak AWS S3, Terraform Cloud, Google Cloud Storage itp. Zdalne backendy wspierają blokady stanu i historię zmian, co jest kluczowe dla bezpieczeństwa i współpracy.

Praca z plikiem stanu

 • Inspekcja stanu: można przeglądać i korygować plik stanu za pomocą komend terraform state listterraform state show, które pozwalają zrozumieć, jakie zasoby są zarządzane.
 • Modyfikacja stanu: komendy takie jak terraform state mvterraform state rm umożliwiają przenoszenie lub usuwanie zasobów ze stanu, co może być potrzebne do refaktoryzacji projektu lub zarządzania niestandardowymi sytuacjami.

 

Bezpieczeństwo i najlepsze praktyki

 • Bezpieczeństwo: plik stanu może zawierać wrażliwe dane, dlatego powinien być traktowany z odpowiednimi środkami bezpieczeństwa, takimi jak szyfrowanie w spoczynku i kontrola dostępu.
 • Backup: regularne tworzenie kopii zapasowych pliku stanu jest krytyczne, aby zapobiec utracie danych.
 • Przejrzystość i dokumentacja: zapisywanie zmian w pliku stanu oraz jasna dokumentacja zmian w infrastrukturze ułatwia zarządzanie projektami i zapewnia lepsze zrozumienie infrastruktury przez cały zespół.

Zarządzanie stanem jest fundamentalne dla efektywnego wykorzystania Terraform. Dobre praktyki w tym obszarze są kluczem do zapewnienia wydajności, bezpieczeństwa i skalowalności zarządzania infrastrukturą w środowiskach produkcyjnych.

Terraform w biznesie – praktyczne przypadki użycia

Terraform to potężne narzędzie, które znajduje zastosowanie w różnorodnych scenariuszach biznesowych, od małych startupów, e‑commercach, po duże korporacje. Dzięki swojej elastyczności i wszechstronności, Terraform umożliwia firmom znaczne usprawnienie zarządzania infrastrukturą IT. Oto kilka praktycznych przypadków użycia Terraform, które pokazują, jak może on wspierać rozwój i efektywność operacyjną przedsiębiorstw.

1. Automatyczne skalowanie infrastruktury

W dynamicznie rozwijających się branżach, takich jak e‑commerce, zdolność do szybkiego skalowania infrastruktury IT w odpowiedzi na rosnący ruch jest kluczowa. Terraform umożliwia automatyczne skalowanie zasobów, takich jak serwery, bazy danych i load balancery, w zależności od aktualnego obciążenia. Dzięki temu firmy mogą zachować wysoką dostępność swoich usług bez konieczności ręcznego zarządzania zasobami.

2. Zarządzanie wieloma środowiskami

Firmy często utrzymują różne środowiska dla produkcji, testów, i rozwoju. Terraform pozwala na łatwe zarządzanie i synchronizację konfiguracji między tymi środowiskami. Używając modułów i workspace’ów, można efektywnie zarządzać zasobami, co minimalizuje ryzyko błędów i zwiększa efektywność wdrażania nowych rozwiązań i funkcji.

3. Zarządzanie konfiguracją bezpieczeństwa

Bezpieczeństwo cyfrowe jest na wagę złota, Terraform oferuje możliwość centralnego zarządzania zasadami bezpieczeństwa, takimi jak grupy zabezpieczeń, polityki dostępu czy szyfrowanie. Automatyzacja tych zadań redukuje ryzyko ludzkich błędów i zapewnia spójność zasad bezpieczeństwa w całej infrastrukturze.

4. Disaster recovery

Planowanie na wypadek awarii jest niezbędne dla każdej organizacji. Terraform może automatycznie rekonstruować infrastrukturę w innym regionie lub dostawcy chmury w przypadku awarii, co znacznie skraca czas odzyskiwania działalności po katastrofie i minimalizuje przestoje.

5. Migracje do chmury

Terraform jest idealnym narzędziem do zarządzania migracjami do chmury dzięki swojej zdolności do pracy z wieloma dostawcami usług chmurowych. Firmy mogą używać Terraform do tworzenia replik swoich środowisk on‑premise w chmurze, co umożliwia płynne przejście i testowanie bez wpływu na działające systemy.

6. Continous integration oraz Continous deployment (CI/CD)

Terraform integruje się z narzędziami CI/CD, co pozwala automatycznie wdrażać zmiany infrastruktury jako część procesu wydawniczego. To z kolei pozwala na szybsze dostarczanie nowych funkcji i poprawek, zwiększając tempo innowacji i reakcji na potrzeby rynku.

7. Zarządzanie zasobami jako kodem

Dla firm rozwijających oprogramowanie, Terraform oferuje wyjątkową możliwość zarządzania wszystkimi zasobami jako kodem. Kod ten może być wersjonowany, recenzowany i przechowywany w repozytoriach, co ułatwia zarządzanie zmianami i utrzymanie historii konfiguracji.

Terraform ukazuje swoją wartość poprzez elastyczność i możliwości automatyzacji, które przekładają się na realne korzyści biznesowe. Jego zdolność do adaptacji do różnych scenariuszy biznesowych czyni go nieocenionym narzędziem w arsenale każdej dobrze zorganizowanej firmie. Wprowadzenie Terraform do ekosystemu firmy może znacząco przyspieszyć rozwój, zwiększyć bezpieczeństwo i poprawić ogólną efektywność operacyjną.

Dlaczego warto zainteresować się Terraform?

Adoptowanie Terraform w organizacji przynosi szerokie korzyści operacyjne i strategiczne. Nie tylko zwiększa efektywność operacyjną poprzez automatyzację i zmniejszenie czasu potrzebnego na wdrożenia, ale także zwiększa bezpieczeństwo dzięki standaryzacji i lepszej kontroli konfiguracji infrastruktury. Terraform idealnie wpisuje się w filozofię DevOps i jest kompatybilny z praktykami Agile, wspierając szybkie iteracje i ciągłe ulepszanie infrastruktury.

Dla firm poszukujących elastycznego, skalowalnego i efektywnego sposobu zarządzania infrastrukturą, Terraform stanowi nieocenione narzędzie, które nie tylko radzi sobie z wyzwaniami współczesnego IT, ale także przekłada się na konkretne korzyści biznesowe. Wprowadzenie Terraform może być kluczowym krokiem w transformacji cyfrowej i budowaniu przewagi konkurencyjnej w dynamicznie zmieniającym się świecie technologii.  Dlatego jeżeli chcesz usprawnić procesy dotyczące pracy nad infrastrukturą, koniecznie odezwij się do nas. Nasi DevOpsi oraz administratorzy pomogą we wdrożeniu oraz zweryfikują możliwości dla Twojego środowiska.

O autorze

Patryk Szczepaniak

Marketing Manager w Centurii. Entuzjasta digital marketingu, samouk. Praca w różnych sferach digitalu pozwala mu na spoglądanie na biznes holistycznie łącząc wiele działań naraz. Prywatnie biega po krakowskich ścieżkach.

Zobacz także

Zobacz więcej